Boekingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online accommodatiereserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Happy Camp Family Holidays en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke-, niet-commerciële gebruik, met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 – Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Happy Camp Family Holidays: de organisatie die op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen accommodaties aanbiedt (hierna te noemen Happy Camp). Huurder: de wederpartij van Happy Camp. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Happy Camp zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden, van te voren gereserveerde accommodatie .
Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Happy Camp kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, waaronder eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus, mits dit in de publicatie wordt vermeld. Deze reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Happy Camp wijst alle voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Artikel 2 – Informatie van Happy Camp

De huurder is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De huurder krijgt van Happy Camp tijdens de reservering informatie over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. Happy Camp draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie vermeld in folders, advertenties, websites, foto’s en andere informatiedrager

Artikel 3 – Informatie door de huurder

De huurder verstrekt Happy Camp bij het sluiten van de overeenkomst alle benodigde gegevens omtrent hemzelf en het totaal aantal door hem aangemelde huurders die van belang zijn bij het sluiten- of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoort o.a. het doorgeven van het mobiele telefoonnummer en e-mailadres, waarop de huurder te bereiken is. De huurder verplicht zich tot het verstrekken van informatie met betrekking tot de lichamelijke- en geestelijke toestand van de huurder(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de huurder dan wel andere huurders of bezittingen van derden. Met betrekking tot een beperkte mobiliteit dient Happy Camp tijdens reservering ingelicht te worden.

Artikel 4 – Essenties

Het is helaas niet mogelijk speciale voorkeuren te garanderen; essenties kunnen door Happy Camp niet in behandeling genomen worden. Wel is het mogelijk, om bij uw reservering een preferentie door te geven. Uw voorkeur wordt doorgegeven aan het hoofdkantoor van Happy Camp en aan de betreffende parkmanager van Happy camp ter plaatse. Uiteraard zal men waar mogelijk er alles aan doen om uw wensen te honoreren. E.e.a. is echter volledig afhankelijk van de indeling en bezetting op het moment van uw verblijf.

Artikel 5 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het door de huurder aanvaarden van het aanbod van Happy Camp inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder schriftelijk per post of via digitale weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan in de vorm van een factuur. Zodra de huurder een aanvraag tot reservering heeft geplaatst en het aanbod van Happy Camp telefonisch of via digitale weg hiermee heeft aanvaard, bevestigt Happy Camp per ommegaande telefonisch of via digitale weg de ontvangst van deze aanvraag. Zolang de aanvraag door Happy Camp nog niet definitief is bevestigd bestaat voor de huurder en Happy Camp de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Happy Camp wijst u erop dat reserveringen die definitief door Happy Camp zijn bevestigd, binnen een periode van 7 dagen vanaf de dag van reservering kosteloos geannuleerd mogen worden. Dit herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) is alleen van toepassing mits de aankomstdag van het verblijf 1 maand na reserveringsdatum valt. Het aanbod van Happy Camp kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na de dag van definitieve bevestiging te geschieden, onder opgaaf van redenen. De huurder heeft in dat geval recht op kosteloze annulering en volledige restitutie van eventueel betaalde gelden. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Happy Camp niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde huurder – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn (zoals bijvoorbeeld een opeenstapeling en/of combinatie van meerdere kortingen ). Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de huurder(s) en Happy Camp verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) huurder(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk. Happy Camp neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen gemaakt door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Happy Camp behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name die van groepen (vanaf 2 stacaravans), te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken vóór de aankomstdatum van het gereserveerde verblijf voldaan te zijn. Indien de huurder niet tijdig heeft betaald, stuurt Happy Camp de huurder een betalingsherinnering, waarin de huurder een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag dat de reissom uiterlijk had moeten zijn voldaan. Happy Camp heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, dient de gehele reissom per ommegaande te worden voldaan.

Artikel 7 – Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per wooneenheid, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen die in de publicatie staan vermeld, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de huurder voor de aangeboden diensten dient te betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan de kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Op kortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen aanspraak meer worden gemaakt als de bevestiging van de reservering/factuur door Happy Camp is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Happy Camp heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder BTW en toeristenbelasting) waar Happy Camp geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen. De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten, borg en toeristenbelasting verschuldigd deels direct bij boeking en deels ter plaatse. De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van de camping. U bent aan de parkbeheerder te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

Artikel 8 – Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten huurder

Happy Camp stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de aankomstdatum in het bezit van de huurder, tenzij dit redelijkerwijs niet van Happy Camp kan worden gevergd. Indien de huurder uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, verplicht hij zich Happy camp hierover direct te informeren. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Indien de huurder de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 9 – Wijzigingen door de huurder

Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een bedrag aan wijzigingskosten (€ 15,-) per boeking te voldoen. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden doorgevoerd en schriftelijk door Happy Camp worden bevestigd. Afwijzing van de door de huurder gewenste wijzigingen zal door Happy Camp met redenen worden omkleed en de huurder per ommegaande worden meegedeeld. De huurder kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 10 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de huurder op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. Wijziging van de vertrekdatum wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 10 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Artikel 10 – Annulering door de huurder

Annulering door dient te allen tijde schriftelijk (per mail) te gebeuren. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd gelden voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde boekingskosten de volgende annuleringskosten:
Voor alle verblijven met aankomst vóór 31.07.2021: tot 21 dagen voor de aankomstdatum: geen kosten. bij annulering vanaf de 20e kalenderdag t/m de 9e dag vóór de aankomstdag: 50% van de reissom; bij annulering vanaf de 8e kalenderdag t/m de 4e dag vóór de aankomstdag: 75% van de reissom; vanaf de 3e dag tot de aankomstdag of afbreking van het verblijf: 100% van de reissom. Kosten bij annulering voor verblijven vanaf 31.07.2021: tot 30 dagen voor de aankomstdatum: geen kosten. bij annulering vanaf de 29e kalenderdag t/m de 9e dag vóór de aankomstdag: 50% van de reissom; bij annulering vanaf de 8e kalenderdag t/m de 4e dag vóór de aankomstdag: 75% van de reissom; vanaf de 3e dag tot de aankomstdag of afbreking van het verblijf: 100% van de reissom.

Artikel 11 – Opzegging of wijziging door Happy Camp

Happy Camp heeft het recht de overeenkomst op te zeggen of te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Happy Camp aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder. Indien de oorzaak van de opzegging aan Happy Camp kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Happy Camp. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de huurder noch aan Happy Camp kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien Happy Camp door een wijziging geld bespaart, heeft de huurder voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. In geval van wijziging doet Happy Camp de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat Happy Camp van de wijziging op de hoogte is gesteld. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De huurder die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor aankomst geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. Als de huurder de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Happy Camp het recht de eerder aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De huurder heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de volledige reissom. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan Happy Camp kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en overmacht

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de huurder verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen aan Happy Camp. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Happy Camp verplicht de eventuele schade van de huurder te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Happy Camp is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis of te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 – Hulp en bijstand

Indien de reis wegens omstandigheden die noch aan de huurder noch aan Happy Camp zijn toe te rekenen, niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Happy Camp kan dit o.a. bestaan uit extra inzet van personeel en bijstand ter plaatse; voor de huurder kan dit bestaan uit o.a. extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 14 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Happy Camp

In geval op een in de reis inbegrepen dienst een verdrag, verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Happy Camp dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. Happy Camp is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de huurder zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering. Indien Happy Camp jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Happy Camp voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot eenmaal de reissom. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Happy Camp gelden ook ten behoeve van werknemers van Happy Camp en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een internationaal verdrag, verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 15 – Verplichtingen van de huurder

De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Happy Camp ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder. De huurder die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Happy Camp van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Happy Camp in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle uit een soortgelijke situatie voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder.

Artikel 16 - Klachten

Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan het personeel van Happy Camp, zodat direct naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient de huurder zich – in deze volgorde – te melden bij de medewerker van Happy Camp en als het probleem ter plaatse niet / niet afdoende wordt opgelost bij het hoofd- of boekingskantoor van Happy Camp. Indien de huurder niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en Happy Camp daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming tijdens het verblijf te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten. Indien een klacht tijdens het verblijf niet naar tevredenheid kon worden opgelost en het boekings- of hoofdkantoor van Happy Camp hier geen verandering in kon brengen, dient de klacht uiterlijk binnen één maand na afloop van het verblijf of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Happy Camp. De huurder voegt daar een kopie van het ter plaatse opgestelde klachtrapport bij. Indien de huurder de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Happy Camp niet in behandeling genomen, tenzij de huurder hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Happy Camp geeft de huurder hierover schriftelijk of via digitale weg bericht. Happy Camp zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 17 - Geschillen

Het Italiaans recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. De huurder die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Italiaanse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. Vergunning
Happy Camp Family Holidays heeft vergunningsnummer 4481/06 gedateerd 11.08.2006 met verzekeringspolis Polis Cattolica di Assicurazioni nummer 113.321.1758 medegedeeld aan de administratie van de Provincie Verona (Italië), afdeling toerisme op 19 september 2013.

Identiteit Happy Camp

Happy Camp® S.p.A. All rights reserved © 2013 Cap. soc. € 500.000,00 i.v . P.Iva-C.F.-R.I.:02919960233-REA: VR-295152 Italia Wettelijke vestiging Via Campanello 14 37014 Castelnuovo del Garda (VR) Italië T. + 39(0)45-7236800 E: info@happycamp.com

Contactgegevens vertegenwoordiger Happy Camp in Nederland

(Nick Travel) Karperdaal 169 2553 PE Den Haag Nederland T. +31(0)85-4014 911 E: info@happy-camp.nl KvK 62491385 BTW nummer NL0001765448B29

Reserveringen en Algemene vragen

T. +31(0)85-4014 911 E: info@happy-camp.nl